תנאי שימוש באתר – משתמש כללי

תנאי השימוש להלן באים להבהיר את היחסים בין מפעילת אתר אינטרנט זה, ישרהייר תוספות שיער בע"מ (להלן:"האתר" ) לבין כל אדם ו/או גוף הנכנסים לאתר זה ו/או המשתמשים בשרותי האתר (להלן: "המשתמש" ו"האתר"- בהתאמה).
1. המשתמש מצהיר כי בעצם כניסתו לאתר, ושימוש באתר ובשירותיו, הינו מסכים לקבל על עצמו את התנאים המפורטים להלן.
2. בתנאי השימוש שלהלן ובכל הטקסטים שבאתר, לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהפך, הכל לפי ההקשר.
3. כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לצורך הנוחות בלבד, ואין ליחס להן ערך פרשני כלשהו.
4. קניין רוחני והשימוש באתר
כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, ביחס לאתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים  וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי לאתר.
5. האתר, תכני המודעות, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בו (להלן: התוכן) הנם רכושה הבלעדי של ישרהייר תוספות שיער בע"מ ואין להעתיק, לשכפל ו/או להדפיס את התוכן, במלואו או בחלקו, לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהאתר, ואין לעשות בתוכן שימוש אלא לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים.
כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, של מידע המאוחסן באתר שלא הותר במפורש – אסור ומהווה עבירה על החוק.
6. אחריות
האתר לא יישא באחריות לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שיגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על התוכן והשירותים המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר ו/או כתוצאה מהפסקת השירות.
למשתמש לא תהיה כל טענה בגין הסתמכותו על המידע שפורסם באתר. האתר לא יישא באחריות כלפי המשתמש בנוגע למידע שפורסם באתר ו/או הגיע לצד ג' דרך האתר, ו/או כל מידע שנשלח לו בדואר אלקטרוני.
7. האתר עושה כל שביכולתו לספק מידע מקצועי, שלם, אמין ומדויק אך הוא אינו נושא באחריות או ערב לטיב המידע המוצג באתר (לרבות, ביחס לתוכן המודעות) ו/או לנכונותו ו/או לתקפות ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא. פרסום המודעות ותוכנן ו/או המידע אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של האתר לגבי נכונות ו/או אי נכונות כדאיות השירותים. כל פעולה המתבצעת על ידי המשתמש הינה על פי שיקול דעתו ואחריותו בלבד והאתר אינו אחראי לכל תוצאה הנגרמת עקב השימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המצוי בו.
כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתר  באם יעשה שימוש זדוני ו/או רשלני ו/או כל שימוש פוגע אחר של המשתמש ו/או מי מטעמו בשירות הניתן באתר, ו/או עקב הפרת תנאי שימוש אלה, יהיה על המשתמש לשפות את האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
8. האתר שומר על זכותו לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתו, וללא צורך במתן הודעה מראש.
9. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הסכם זה מעת לעת. שימוש בשירותים בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.
10. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקת השירות, האתר לא יהיה אחראי כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.
מבלי לפגוע מהאמור בתנאי השימוש לעיל ולהלן, כל משתמש אשר נרשם לשירות הניתן באתר אותו מציע האתר, מצהיר כי הוא מעוניין ומסכים כי האתר ו/או כל חברה אחרת שתמונה על ידה תפיץ את מודעתו לכל צד ג' שהוא שהאתר ו/או מי מטעמה יבחר להפיץ אליו את המודעה. בין בתשלום או בין ללא בתשלום.
שימוש במידע פרטי
11. האתר מתחייב שלא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים לצורכי האתר בלבד.
יחד עם זאת, האתר שומר על זכותו לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת להשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו.
12. האתר שומר על זכותו לשמור מידע ופרטים אודות משתמשיו במאגרי המידע שלו.
בהתאם לכך, האתר רשאי מעת לעת לשלוח אל המשתמש מידע פרסומי ו/או שיווקי אודות פעילויותיו השונות. המשתמש מאשר לאתר לשלוח אליו דואר פרסומי באמצעות דוא"ל ו/או פקס ו/או SMS ו/או דואר ישראל. הסכמה זו הינה הסכמה מפורשת ואינה מוגבלת בזמן.
המשתמש מסכים בזה כי פרטיו האישיים יישמרו במאגר הנתונים של האתר ובאתר..
14. מבלי לפגוע באמור לעיל, ועל אף האמור בסעיפים 11 ו-12לעיל, האתר יראה את עצמו רשאי להעביר פרטים אישיים של המשתמש ומידע אודות דפוסי השימוש שלו באתר וברשת במקרים שלהלן:
א. במקרה והמשתמש יפר את תנאי השימוש באתר, או באיזה מהשירותים המוצעים בו, או אם בצע באמצעות האתר ו/או דרכו פעולות מנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
ב. במקרה ותהיינה כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, בין המשתמש לבין האתר;
התקשרות עם צד שלישי
15. סמכות שיפוט ודינים
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר זה הינו בבתי המשפט המוסמכים.